Potrzebujesz pomocy z usługą bankowości elektronicznej, zadzwoń:
(+48) 800 888 888 dla połączeń krajowych, połączenie bezpłatne lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy (opłata za połączenie zgodnie z taryfą danego operatora).
Call Center dostępne w dni robocze 8:00 - 22:00.Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 15 maja 2024 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), ze zmianami wprowadzonymi:

 • ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku,
 • ustawą z dnia 12 kwietnia 2024 r o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom,

przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 1. wartość udzielonego kredytu nie przekracza kwoty 1 200 000 zł oraz
 2. przynajmniej jeden z poniższych:
  1. średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, przekracza 30% albo
  2. na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu Kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi Kredytobiorca sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby przebywającew dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka):
   • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
   • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    • szkole wyższej – do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki,
   • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego,
 4. posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 5. zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 6. wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz spełniasz warunki określone w ust.2. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzór oświadczeń zawarty jest we wzorze wniosku.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
 • jeśli jesteś Współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych Współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć w formie:
  • elektronicznej:
   • drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami) – na adres bslipka@bslipka.sgb.pl, z której to skrzynki wnioski kierowane są do właściwej dla danego Kredytobiorcy placówki Banku lub
   • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, albo
  • pisemnej – w placówce Banku lub przesyłką pocztową,
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego na jeden lub kilka okresów zawieszenia. Początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna swój bieg:
  • od dnia złożenia wniosku – w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w trakcie miesiąca kalendarzowego objętego wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu,
  • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego – w przypadku gdy wniosek zostanie złożony z wyprzedzeniem, tj. przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego objętego wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu,
  nie wcześniej jednak niż dnia 1 czerwca 2024 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. oraz
  • 2 miesiące od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • Bank przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego do dnia 31 grudnia 2024 r. włącznie,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Dokumenty do pobrania:


Masz pytania:

Skontaktuj się z Oddziałem Banku pod numerem 67 26 65 293.